Консультації

Доброго дня! У звʼязку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 13.09.2017 від виникає ряд питань щодо обліку дітей шкільного віку та школярів. А саме: реєстр дітей буде загальнодержавний чи має створюватись на місцевому рівні? Хто повинен (має право) відслідковувати (вести облік) дітей за місцем проживання з подальшим внесенням даних до реєстру? Яким чином можливе уточнення інформації щодо дітей, які проживають без реєстрації на певній територіальній одиниці?

Постановою Кабінету Міністрів України № 684 від 13.09.2017 року «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (далі – Порядок) затверджено новий порядок обліку дітей шкільного віку та учнів. Необхідно зауважити, що вже назвою розмежовано функції окремих установ, що будуть його здійснювати.

Так, відповідно до пункту 10 Порядку облік учнів ведуть навчальні заклади, які подають щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу (уповноваженому міською радою органу) дані всіх учнів, які до нього зараховані. Отже, керівник загальноосвітнього навчального закладу самостійно здійснює його або призначає для цього відповідальну особу, яка забезпечує облік усіх учнів навчального закладу, контроль за їх зарахуванням, переведенням в інший навчальних заклад чи вибуттям.

У той же час, згідно з пунктом 4 облік дітей шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села). Районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі — уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

Таким чином, на рівні Вашого міста міською радою відповідним рішенням має бути визначений уповноважений орган, що буде забезпечувати облік дітей шкільного віку. Це, наприклад, може бути орган управління освітою чи реєстраційна служба, чи інший орган.

У такому разі вся база даних по дітях шкільного віку буде вестись працівниками цього органу. Всі інші зазначені вище служби та керівники загальноосвітніх навчальних закладів мають оперативно інформувати уповноважений орган про зміни у базі даних дітей. Виявлення незареєстрованих дітей, які не здобувають загальну середню освіту (окрім тих, хто з неповажних причин не відвідує школу, адже облік цих учнів ведуть навчальні заклади), мають здійснювати відповідні територіальні органи Національної поліції та служб у справах дітей.

При цьому зауважуємо, що відповідно до абзацу четвертого пункту 7 Порядку залучення працівників навчальних закладів до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється. По суті, цією постановою відміняється обхід закріплених за навчальними закладами територій педагогічними працівниками з метою виявлення дітей, які не здобувають загальну середню освіту.

Також варто зазначити, що згідно з пунктом 9 Порядку на підставі даних реєстру структурний підрозділ (уповноважений міською радою орган) складає і подає статистичний звіт на рівень області про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому МОН. На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного віку в області складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.

Аналітичний центр АМУ

 

У звʼязку з підписанням Президентом нового Закону України «Про освіту», як бути з керівниками освітніх закладів, якщо вони були призначені відділом освіти РДА безстроково та передані в ОТГ?

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).

Якщо після прийняття навчального закладу, ОТГ буде здійснювати упорядкування структури закладу, скорочення його чисельності або штату, то за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 49-2 КЗпП України, звільнення працівника можливо.

У ситуації, коли після передачі закладу нічого не міняється, підстави для звільнення працівників відсутні.

Про зміну назви навчального закладу робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінʼюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінʼюсті 17.08.1993 за № 110.

Так, пунктом 2.15 вказаної Інструкції передбачено:

«2.15. Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: "Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то", а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.».

Процедура прийняття на роботу працівників визначається нормами КЗпП України (ст.ст. 21, 24, 25, 26, 27 тощо).

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можна cтворити методичний кабінет у відділі освіти ОТГ, якщо він не має статусу юридичної особи?

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської, селищної та сільської ради належить затвердження за пропозицією голови ОТГ структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Зважаючи на це, методична служба може бути створена як підрозділ органу управління освітою, при цьому її штатний розпис є частиною штатного розпису органу управління освітою, що затверджується також радою ОТГ.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада ОТГ, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Аналітичний центр АМУ

Прошу надати консультацію щодо педагогічного навантаження керівника гуртка позашкільного закладу. У закладі працює керівником гуртка людина 70 років, яка має стаж педагогічної роботи 42 роки. Це її основне місце роботи. У минулому навчальному році цей керівник гуртка мав навантаження 8 годин і вів гурток «Радіоелектронне конструювання». Діти гурток відвідують дуже погано, на заняттях присутні 2–4 гуртківця. Заняття велися по програмі, затвердженій Міністерством освіти України. Враховуючи похилий вік, керівник гуртка систематично не виконує розпорядження і накази адміністрації закладу, відмовляється від участі у заходах. У травні місяці керівником гуртка було підписано попередню комплектацію, в якій йому пропонувалося навантаження 6 годин за його власною програмою роботи гуртка. Програма затверджена у законному порядку. За цією програмою працювати керівник гуртка хотів сам. У вересні місяці було тарифікаційною комісією закладу зроблено тарифікацію, та адміністрацією закладу видано наказ про затвердження мережі гуртків, у якому стояло навантаження 6 годин. Під час ознайомлення з текстом наказу керівник гуртка написав у наказі «Не згоден» і поставив свій підпис. Під час розмови з директором закладу він сказав, що хоче збільшити своє навантаження до 12 годин, але в закладі відсутній резерв годин і адміністрація розраховувала години з огляду на наказ про попереднє навантаження. Чи правомірна вимога керівника гуртка? Який є вихід із цієї ситуації? Якщо можна, то прошу відповісти якнайшвидше, тому ситуація може привести до конфлікту з працівником, який багато років працював в освіті і має певні заслуги.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

У разі коли педагогічне навантаження становить менше 18 годин, слід користуватись нормою абзацу першого частини другої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», а саме: педагогічне навантаження педагогічного працівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його письмовою згодою. При цьому згідно з абзацом другим частини другої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

У такому разі відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Зважаючи на інформацію, викладену вище в запиті, керівник гуртка у травні (за три місяці до нового навчального року) підписав попередню комплектацію, чим письмово засвідчив попередню згоду про зміну істотних умов праці, що полягають у зменшенні розміру оплати праці у новому навчальному році (кількість годин зменшилась із восьми до шести годин). Оскільки на початку нового навчального року керівник гуртка виявив бажання збільшити своє навантаження з 6 годин до 12 годин, що суперечить попередній письмовій домовленості, а навчальний заклад не має можливості фінансувати зазначену у вимозі педагогічного працівника кількість годин, можна скористатись нормою частини четвертої статті 32 Кодексу законів про працю України: «Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу».

Аналітичний центр АМУ

Яка процедура підготовки документа про виплату щорічної винагороди педагогічним працівникам?
Відповідно до пункту 4 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовʼязків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 898, щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу чи методичної установи, а керівникам – за погодженням з організацією вищого рівня. Зважаючи на це, наказ про виплату грошової винагороди педагогічним працівникам навчального закладу у межах виділеного на ці видатки фінансування видає керівник навчального закладу.
В абзаці першому Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, наведено перелік керівних посад навчальних закладів, до яких належать посади директора та його заступників. Отже, на виплату щорічної грошової винагороди цим педагогічним працівникам готується окремий наказ, що погоджується з керівником органу управління освітою. Відповідно на оригіналі наказу зазначається відмітка «Погоджено», підпис, посада та прізвище з ініціалами керівника органу управління освітою, ставиться печатка.
Що робити з рангами старост, обраних тоді, коли ця посада належала до 5 категорії, після її віднесення до 6 категорії
Посаду до шостої категорії вже переведено нормативно-правовим актом держави і ви нічого не маєте з цим робити.
Що стосується рангів, які були присвоєні старостам, коли їхня посада належала до п'ятої категорії, то ці ранги залишаються за тими старостами.
Адже відповідно до частини десятої статті 15 чинного закону "Про службу в органах місцевого самоврядування":
"Посадова особа  місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду".
Однак, коли староста, який вже має ранг п'ятої категорії, заслужить підвищення в ранзі, ранг йому не може бути підвищений, бо він вже підвищений ранг і має.
 
Чи може бути створена методична служба як підрозділ юридичної особи «Відділ освіти виконавчого комітету селищної ради», в Положенні якого прописано, що «може мати методичну службу»? Якщо так, то за яким нормативним документом необхідно нараховувати зарплату методистам такої методичної служби (як педагогічним працівникам чи ні)?

Щодо процедури створення методичної служби

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції селищної ради належить затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Зважаючи на це, методична служба може бути створена як підрозділ органу управління освітою, при цьому її штатний розпис є частиною штатного розпису органу управління освітою, що затверджується також селищною радою.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно селищна рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

 

Щодо оплати праці працівників методичних служб

Відповідно до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 14.12.2016 року, оплата праці методиста встановлюється у межах 10-14 тарифного розряду, а завідувача – 15-18 тарифного розряду.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Будь ласка, внесіть ясність у поняття «конфлікт інтересів»: мама-заступник директора школи, чи може бути її донька прийнята в цей же заклад просто вчителем?

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті першої Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб належать мати та дочка. Згідно з абзацом девʼятого частини першої статті першої Закону України «Про запобігання корупції» потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до цього Закону під прямим підпорядкуванням вважаються відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Тобто під «конфліктом інтересів» розуміється суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Наприклад, під час прийняття рішення про преміювання педагогічних працівників мама-заступник директора сприятиме виділенню більшої, ніж іншим педагогам, премії своїй дочці. Або табелюватиме заміни для своєї дочки, у той час, як додаткове навантаження можна розподілити між декількома педагогами. Чи приховуватиме можливе неякісне виконання службових обовʼязків своєї дочки.

У п. 16 чинної на сьогодні постанови РНК УРСР від 04.06.33 р. «Про суміщення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» (у редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 03.11.80 р.№ 593) передбачено заборону спільної служби на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою у близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного з них іншому.

Згідно з підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до осіб, на яких поширюється дія цього Закону, належать особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги.

При цьому варто зазначити, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. До таких юридичних осіб належать навчальні заклади комунальної власності.

Отже, призначення доньки на посаду вчителя в школу, де працює мама-заступник директора з навчально-виховної роботи, суперечить Закону України «Про запобігання корупції».

Аналітичний центр АМУ

Чи може бути відділ освіти ОТГ як юридична особа не в складі виконавчого комітету ОТГ, а як окремий виконавчий орган?

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Отже, рішення про створення відділу освіти приймає міська рада.

Згідно з частиною першою другої статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить управління закладами освіти. Однією із функцій управління навчальними закладами є розподіл освітньої субвенції. Згідно з абзацом другим пункту 2 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 16, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет, згідно із законодавством. Тобто розпорядник повинен мати статус юридичної особи.

У випадку, коли рада визначає розпорядником коштів орган управління освітою, то він створюється як окрема юридична особа, що не перебуває у складі виконавчого комітету ради. При цьому відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Чи можна створити відділ освіти як юридичну особу без права розпорядження коштами, яке залишається за головою ОТГ?

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Отже, рішення про створення відділу освіти приймає міська рада.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить управління закладами освіти. Однією із функцій управління навчальними закладами є розподіл освітньої субвенції. Згідно з абзацом другим пункту 2 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 16, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет, згідно із законодавством. Тобто розпорядник повинен мати статус юридичної особи.

Отже, відділ освіти створюється за рішенням міської ради, а статус юридичної особи повинен мати розпорядник коштів освітньої субвенції, якого визначає міська рада. Зокрема це може бути і виконавчий комітет міської ради, до складу якого входитиме відділ освіти без статусу юридичної особи.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)